Struktura rybactwa śródlądowego w Polsce

ichtiologia

Gospodarką rybacką w wodach śródlądowych w Polsce zajmują się obecnie 3 sektory; państwowy, spółdzielczy i prywatny, dodatkowo także organizacja społeczna — Polski Związek Wędkarski. Podziału wód śródlądowych w Polsce pomiędzy użytkowników dokonano już w kilka lat po II Wojnie Światowej. Od tego czasu nie zaszły żadne istotniejsze zmiany. Łączna powierzchnia użytkowanych rybacko jezior w 1976 r. wynosiła 303,5 tys. ha, rzek 65,4 tys. ha i zbiorników zaporowych 33,8 tys. ha. Z tej powierzchni w roku 1976 pozyskano 9 579 ton ryb. Koordynację branżową w dziedzinie hodowli i produkcji ryb sprawuje Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej. Porozumienia o współpracy w tej dziedzinie zawarły wszystkie przedsiębiorstwa i zakłady podległe Ministerstwu Rolnictwa, Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Polskiej Akademii Nauk, Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy i Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Naczelną jednostką nadzorującą i koordynującą działalność rybacką oraz kontrolującą realizacje porozumień jest Ministerstwo Rolnictwa. Wszystkie jednostki prowadzące gospodarkę rybacką podzielić można na trzy grupy: —    Specjalistyczne przedsiębiorstwa rybackie, do których zalicza się Państwowe Gospodarstwa Rybackie oraz przedsiębiorstwa nadzorowane przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy. —    Przedsiębiorstwa lub instytucje, które w ramach swej działalności prowadzą gospodarkę rybacką jako wyodrębnioną gałęź produkcji. Należą do nich zespoły PZW, obiekty rybackie resortu leśnictwa, szkolnictwa oraz instytucji naukowych. —    Przedsiębiorstwa i instytucje, dla których gospodarka rybacka stanowi uboczną gałąź produkcji. Do nich zalicza się państwowe gospodarstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne, gospodarstwa indywidualne oraz różne instytucje państwowe.
Polecamy