Podstawy prawne

ichtiologia

Zasadniczym aktem prawnym ujmującym w jednolite formy organizację rybactwa śródlądowego w Polsce jest „Ustawa rybacka" z 1932 r. Aktualnie przygotowywana jest jej nowelizacja, która nawiązuje do prawa wodnego (Ustawa z dnia 24 października 1974 r.) i będzie zmierzała do ustalenia, że wszystkie wody (z wyjątkiem wód powierzchniowych stojących oraz wód w studniach i rowach będących własnością właścicieli gruntów, na których się znajdują) są własnością państwa. Prawo wodne stanowi również, że ryby i inne organizmy żyjące w wodzie są jej pożytkami oraz że wykorzystywanie wód do celów rybackich wymaga pozwolenia wodno--prawnego. Przygotowywana ustawa dzieli wody powierzchniowe na: —    płynące w rzekach, potokach górskich, kanałach i innych ciekach o przepływach stałych lub okresowych oraz w źródłach, z których te cieki biorą początek; —    stojące znajdujące się w jeziorach i innych zbiornikach. Normuje ona również wykorzystywanie wód do celów rybackich, w tym do amatorskiego połowu ryb. Jej artykuł 4 zobowiązuje uprawnionych użytkowników do prowadzenia racjonalnej gospodarki polegającej na korzystaniu z wód w sposób systematyczny, pełny i zgodny z ich znaczeniem w przyrodzie. Daje również możliwość stosowania odpowiednich sankcji, z pozbawieniem prawa do prowadzenia rybactwa włącznie, w stosunku do tych, którzy uzyskują wyniki gospodarcze o połowę niższe od przeciętnych uzyskiwanych w podobnych warunkach. Dalsza treść ustawy uzależnia wykonywanie amatorskiego połowu ryb wędką lub kuszą od zgody użytkownikaManego obszaru, uprawnionego do prowadzenia na nim gospodarki rybackiej. Przepisy dotyczące ochrony ryb zabezpieczają przed nadmierną i nieuzasadnioną w czasie eksploatacją gatunków chronionych i uznanych za gospodarczo cenne. Wszystkie wody ustawa dzieli na obwody rybackie. Użytkowanie rybackie określonego obwodu może prowadzić tylko jeden uprawniony. Na wodach odpowiednich do prowadzenia intensywnej hodowli i chowu ryb ustawa dopuszcza ustanowienie obrębów hodowlanych. Mają one stanowić obiekty zamknięte dla osób nieupoważnionych i nie obowiązuje w nich większość przepisów dotyczących ochrony ryb. Dodatkowo wprowadza się obręby ochronne, w których zabronione są połowy oraz inne czynności szkodliwe dla ryb. Wymieniona ustawa upoważnia do ochrony ryb Państwową oraz Społeczną Straż Rybacką, których członkowie korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Podaje również, że odłów ryb bez wymaganego zezwolenia w obrębie ochronnym (albo upoważnienia w obrębie hodowlanym) jest traktowany przez Kodeks Karny jako przestępstwo przeciwko mieniu (Dz. U. nr 13, poz. 94). Połów ryb bez wymaganego upoważnienia poza obrębem hodowlanym i ochronnym podlega karze aresztu lub ograniczenia wolności do 3 miesięcy i grzywny do 5 000 zł. Ustawa zmusza dodatkowo do orzeczenia na rzecz pokrzywdzonego nawiązki w wysokości dziesięciokrotnej wartości złowionych ryb, jednak nie mniejszej niż 500 zł.
Polecamy