Jednostki współpracujące

ichtiologia

Opiekę weterynaryjną nad gospodarstwami rybackimi sprawują pracownie chorób ryb przy Zakładach Higieny Weterynaryjnej. Powierzono im prowadzenie wszystkich spraw związanych ze stanem zdrowotnym ryb i stanem stanitarnym gospodarstw rybackich. Równolegle działalność taką prowadzi kilka placówek naukowych. Należą do nich odnośne pracownie i zakłady przy wyższych uczelniach oraz w instytutach naukowych. Prowadzą one badania teoretyczne i praktyczne, a dodatkowo sprawują bezpośrednią opiekę nad wybranymi gospodarstwami. Nadzór nad stanem czystości wód sprawują Ośrodki Badań i Kontroli Środowiska, podległe Urzędom Wojewódzkim. Podległe im laboratoria wykonują badania terenowe, na podstawie których charakteryzują stan czystości wód w badanym rejonie. Szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji rybackich prowadzone jest w formie: kursów organizowanych przez przedsiębiorstwa dla rybaków i mistrzów rybackich, kurs-konferencji organizowanych przez NOT oraz szkolenia dla kadry kierowniczej organizowanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego. Szkoleniem w zakresie zawodowym zajmują się w Polsce dwie zasadnicze szkoły rybackie w Sierakowie d Giżycku kształcące rybaków śródlądowych. Obie szkoły prowadzą własne gospodarstwa rybackie, będące od razu miejscem praktyk zawodowych i pracy uczniów. W Sierakowie mieści się także jedyne w naszym kraju Państwowe Technikum Rybackie. Kształcenie kadry inżynieryjno-technicznej prowadzone jest przez Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Możliwości specjalizacji rybackiej istnieją także na wydziałach zootechnicznych większości wyższych uczelni rolniczych w kraju. Badaniami naukowymi z dziedziny rybactwa oprócz placówek podległych resortowi szkolnictwa wyższego, zajmuje się głównie Instytut Rybactwa Śródlądowego, a także Zakład Biologii Wód PAN, Instytut Ekologii PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN oraz Instytut Zootechniki. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, założony w 1951 r., podlega Ministerstwu Rolnictwa. Prowadzone są tam prace z zakresu biologicznych podstaw i metod intensyfikacji produkcji rybackiej, hodowli i aklimatyzacji nowych gatunków ryb, techniki rybackiej oraz ekonomiki rybactwa. Instytut ten kształci i doskonali kadry specjalistów naukowych z dziedziny rybactwa oraz upowszechnia wyniki badań naukowych.
Polecamy